خوابت پر از ستاره ها خواهد شد!

"برای بهتـــرینم زویــــا" 

 

صبح دمان

از رویای بوسه ای ترا به بیداری روز میخوانمت

که همچون فرشته کوچکی

و شباهنگام با بوسه ای به خواب میروی...!

آرام ، آرام...

چشمانت را ببند

خوابت پر از ستاره ها خواهد شد
بانوی من!

.

.

.

ParSa~

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
ز و یــــــا

عزیزززززززززززززززم [ماچ] عالیییییییییییییییییی عالییییییییییییییییی [قلب]